اهداف و وظایف

 هدف؛

گردآوری منابع علمی و اشاعه اطلاعات در جهت تقویت و ارتقاء برنامه‌های پژوهشی و آموزشی در راستای اهداف و رسالت‌های موسسه

  • فراهم آوردن کردن منابع علمی چاپی و الکترونیکی مورد نیاز برنامه‌های پژوهشی و آموزشی
  • سازماندهی منابع به‌ منظور تسهیل در امر دسترسی مراجعان
  • راهنمایی مراجعان برای یافتن منابع اطلاعاتی مورد نیاز و ارایه خدمات مرجع
  • اعمال نظام‌های خودکار در امر کتابداری و اطلاع رسانی جهت تسریع در ذخیره و بازیابی اطلاعات و انجام امور مراجعین
  • برقراری ارتباط با مراکز مشابه به ‌منظور همکاری بین کتابخانه‌ای
  • فراهم کردن شرایط مناسب مطالعه و تحقیق
  • تقویت منابع مرجع و مواد غیر چاپی
  • معرفی منابع اطلاعاتی