اعطای اعتبار علمی- پژوهشی به نشریه مطالعات جمعیتی

آقای دکتر رسول صادقی، معاون پژوهش و فناوری موسسه از اعطای اعتبار علمی- پژوهشی به نشریه مطالعات جمعیتی این موسسه خبر داد. ایشان اظهار داشت که در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 24/11/97 با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی از شماره 4 (پاییز و زمستان 1395) به نشریه مطالعات جمعیتی با صاحب امتیازی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور موافقت گردید.

مجله علمی- پژوهشی مطالعات جمعیتی به مدیرمسئولی دکتر محمدجلال عباسی شوازی و سردبیری دکتر رسول صادقی به صورت دوفصلنامه هر سال در دو نوبت منتشر می شود.

محورهای مورد نظر این نشریه موضوعات مرتبط با جمعیت شامل ازدواج، خانواده و فرزندآوری؛ مهاجرت داخلی و شهرنشینی، مهاجرت بین المللی و پناهندگی؛ جمعیت، سلامت و طول عمر؛ سالخودگی جمعیت و مناسبات بین نسلی؛ روش ها و مدل سازی جمعیت؛ اقتصاد جمعیت، سرمایه انسانی و بازار کار؛ جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار می باشند.