انتصاب مدیران گروهای پژوهشی مدلسازی جمعیت و روش های آماری و اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی

به گزارش روابط عمومی موسسه، مدیران گروهای پژوهشی “مدلسازی جمعیت و روش های آماری” و “اقتصاد جمعیت وسرمایه انسانی” معرفی شدند.


بنابر این گزارش ، با حکم مورخه 5/6/99 رئیس موسسه ، سرکار خانم دکتر آرزو باقری به عنوان ” مدیر گروه پژوهشی مدلسازی جمعیت و روشهای آماری” و آقای دکتر عادل عبدالهی به عنوان ” مدیر گروه پژوهشی اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی ” به مدت دو سال منصوب شدند.
در بخشی از این احکام آماده است : انتظار می رود ضمن اجرای وظایف مدیر گروه منطبق با دستور العمل ها و شرح وظایف ، در چارچوب اسناد بالادستی حوزه علم و فناوری ، سیاستهای کلی جمعیت ، سند و برنامه راهبردی موسسه ، برنامه مدون گروه را تهیه واجرای آن را با برنامه ریزی و بهره مندی از توان اعضاِء محترم هیات علمی گروه در اولویت کاری خود قرار دهید. امید است ضمن بهره مندی از خرد جمعی و جلب مشارکت اعضاء هیات علمی گروه ، زمینه توسعه همه جانبه گروه به ویژه دراجرای طرح های پژوهشی تقاضا محور (برون سازمانی) ، نشست های علمی و کارگاه های آموزشی بیش از پیش فراهم آورید. توفیق جنابعالی و کلیه اعضاء محترم هیات علمی و سایر همکاران گروه را از خداوند متعال خواستارم.