پنجمین کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی وبهداشت در تاریخ 25 تا 27 بهمن ماه سال1395 برگزار گردید.

پنجمین دوره ازکارگاههای سه روزه “مطالعات کیفی در علوم اجتماعی وبهداشت” در تاریخ های 25 تا 27 بهمن ماه سال 1395 در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت با استقبال خوب دانشجویان و محققین برگزار گردید. شرکت‌کنند‌گان شامل دانشجویان مقاطع دکترا ی بهداشت باروری، ارتقای سلامت و آموزش بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تربیت مدرس و شهید بهشتی و مقطع کارشناسی ارشد جمعیت شناسی ، پژوهش اجتماعی و پژوهش هنر از دانشگاههای علامه طباطبایی ، شهید بهشتی و الزهرا  بودند. کارگاه امسال، پذیرای سه نفر از دانشجویان بین الملل در رشته های بهداشت باروری، آموزش بهداشت و پژوهش اجتماعی نیز بود. این کارگاه تعاملی سه روزه هر ساله با هدف ارتقا آگاهی و مهارت آموزی در انجام تحقیق کیفی در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی وبهداشت در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت برگزار می‌گردد. مدرس و تسهیل گر این کارگاه دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، استادیار گروه جمعیت، بهداشت و تنظیم خانواده موسسه می‌باشد.