هیات علمی

نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی تلفن
دكتر آرزو باقري arezoo.bagheri@psri.ac.ir 88534321-4 داخلی 319
نادر مطيع حق شناس nader.haghshenas@psri.ac.ir 88534321-4 داخلی 316
دكتر فريده خلج ‏آبادي فراهاني farideh.farahani@psri.ac.ir 88534321-4 داخلی 309
دكتر حجيه‌بي‌بي رازقي نصرآباد hajiieh.razeghi@psri.ac.ir 88534321-4 داخلی 304
دكتر ولي‏ اله رستمعلي‏ زاده vali.rostamalizadeh@psri.ac.ir 88534321-4 داخلی 305
دكتر مهسا سعادتي mahsa.saadati@psri.ac.ir 88534321-4 داخلی 320
دكتر عادل عبدالهي adel.bdollahi@psri.ac.ir 88534321-4 داخلی 317
دكتر فاطمه مديري fateme.modiri@psri.ac.ir 88534321-4 داخلی 314