شورای پژوهشی

نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی سمت
دکتر فریده خلج آبادی فراهانی farideh.farahani@psri.ac.ir استادیار بهداشت موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد hajiieh.razeghi@psri.ac.ir استادیار جمعیت شناسی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
دکتر حبیب الله زنجانی Ha_zanjani@yahoo.com
دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران
دکتر حسن سرایی hsaraie@yahoo.com استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سیدمحمد سیدمیرزایی seyedmirzaie@yahoo.com استاد جمعیت شناسی دانشگاه شهیدبهشتی
دکتر رسول صادقی rasoul.sdeghi@psri.ac.ir استادیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران و دبیر شورا
دکتر محمدجلال عباسی شوازی mabbasi@ut.ac.ir استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران و رئیس شورا
دکتر غلامعلی فرجادی G_farjadi@yahoo.com دانشیار اقتصاد و معاون موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
دکتر محمود قاضی طباطبایی smghazi@ut.ac.ir استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران
دکتر شهلا کاظمی پور skazemipour@gmail.com دانشیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
دکتر مجید کوششی kooshesh@ut.ac.ir استادیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران
دکتر سیدرضا مجدزاده rezamajd@tums.ac.ir استاد اپیدمیولوژی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت
دکتر حسین محمودیان hmahmoud@ut.ac.ir دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران
دکتر امیرهوشنگ مهریار Ahmehryar2003@yahoo.com استاد روان شناسی موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
دکتر محمد میرزایی mmirzaie@ut.ac.ir استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران