مدیران

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی تلفن
دكتر محمدجلال عباسي‌شوازي رئيس موسسه jalal.abbasi@psri.ac.ir       88506562
دكتر رسول صادقي معاون پژوهشي rasoul.sadeghi@psri.ac.ir       88749967
دكتر حجيه‌بي‌بي رازقي نصرآباد مدیر پژوهشي hajiieh.razeghi@psri.ac.ir       88749967
محمدعلي روح‌الهي مدیر امور مالی       88736997
فرشيد ناظريان مدیر امور اداری و پشتیبانی farshid.nazeriyan@yahoo.com       88546647