کارکنان اجرایی

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی تلفن
اوشا حاتمي مسئول دفتر معاونت پژوهشی hatami@ psri.ac.ir 88534321-4 داخلی 300
حمیده زرین درفش دبیرخانه ho.zarin@ yahoo.com 88534321-4 داخلی 405
سيد سعيد قائمي کارشناس امور فناوري اطلاعات و ارتباطات saeedghaemi@mail.com 88174178 داخلی 411
محمدرضا صالحین کارشناس امور مالی mr.salehin@ yahoo.com 88534321-4 داخلی 500
رقیه صفی خانی کارشناس امور اداری rsafikhani@ yahoo.com 88534321-4 داخلی 516
حسن رضا کاظمی کارشناس اسناد و مدارک 88534321-4 داخلی 505
ليلا كاوياني مسئول دفتر ریاست l.kaviani@ut.ac.ir 88534321-4 داخلی 400
امیرعباس محمدی کارشناس حوزه مدیریت امور تکنولوژی و فناوری اطلاعات 88534321-4 داخلی 504
احمد مهديقلي کارشناس امور مالی mahdigholi@ gmail.com 88534321-4 داخلی 502