کتابها

 فهرست کتب منتشر شده در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

معصومی‌راد، رضا (1393)، تحرک اجتماعی، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
مارتینز، جو.ام، یوسف، فرحت و دیوید سوانسون (1393)، جمعیت‌شناسی مصرف‌کننده و رفتار مصرفی، ترجمه سیدمحمد سیدمیرزایی، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت
محمودی، محمدجواد، احراری، مهدی (1392)، درآمدي بر اقتصاد جمعيت، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت
سرایی، حسن (1391)، جمعيت‌شناسي و جمعيت ايران، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت
لریدون، هانری، مارسیلی، گیسلن‌دی (1391)، جمعيت‌شناسي آب‌ و هوا و تغذيه جهاني، ترجمه سید‌ محمد سیدمیرزایی تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت
از سری مطالعات توسعه پایدار، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (1391)، نهادينه سازي و توسعه پايدار، ترجمه یحیی کمالی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی و مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
صادقی، رسول (1388)، جمعيت و توسعه در ايران: ابعادها و چالش ها، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

پنجمين همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1388)، مهاجرت در ايران، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و انجمن جمعیت‌شناسی ایران

چهارمین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1388)، جمعيت،برنامه‌ريزي و توسعه پایدار، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و انجمن جمعیت‌شناسی ایران
هاپت، آرتور، تی‌کین، تامس (1387)،. راهنماي جمعيت، ترجمه طه نوراللهی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
هایند، اندرو (1385)، روش‌هاي جمعيت‌شناختي، ترجمه حاتم حسینی و غلامرضا کهنسالی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
سومین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1385)، بررسی منابع آمارهاي جمعيتي با تاکید بر سرشماری عمومی نفوس و مسکن: چالش‌ها و راهکارها، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و انجمن جمعیت‌شناسی ایران
کاظمی‌پور، شهلا (1384)، مباني جمعيت شناسي، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
استوور، جان، کرمایر، شارون (1384)، ترجمه حاتم حسینی، نرم افزار پيش بيني جمعيت (Demproj)، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
میرزایی، محمد (1384)، جمعيت و توسعه با تاكيد بر ايران (ده‌ مقاله)، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
دومين همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1384)، بررسي مسايل جمعيتي ايران با تاکید بر جوانان، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و انجمن جمعیت‌شناسی ایران
اولین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1383)، تحولات اخير و آينده جمعيت ايران، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و انجمن جمعیت‌شناسی ایران
عباسی شوازی، محمدجلال (1382)، بررسي تحليل پايان‌نامه‌هاي جمعيتي دانشگاه هاي تهران، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
از سری انتشارات سازمان ملل متحد بخش جمعیت (1382)، روش‌هاي غيرمستقيم برآوردهاي جمعيتي (راهنماي گام به گام برآورد مرگ و میر کودکان)، ترجمه حاتم حسینی تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
گلدستون، جک، کافمن، اریک و مونیکا دوفی تافت (1395)، جمعیت شناسی سیاسی: نقش تغییرات جمعیتی در سیاست ملی و امنیت بین المللی، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور