دوفصلنامه ایرانی مطالعات جمعیتی

دوفصلنامه ايراني مطالعات جمعيتي توسط موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور منتشر ميشود.

محورهای مورد نظر اين دوفصلنامه موضوعات مرتبط با جمعیت از جمله ازدواج، خانواده و فرزندآوری؛ مهاجرت داخلی و شهرنشینی؛ مهاجرت بین‌المللی و پناهندگی؛ جمعیت، سلامت و طول عمر؛ سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی؛ روش‌ها و مدل‌سازی جمعیت؛ اقتصاد جمعیت؛ سرمایه انسانی و بازار کار؛ جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.
stand.cdr

                                                              عنوان مقالات دوفصلنامه ايراني مطالعات جمعيتي

سال ١،شماره ١،بهار ١٣٩٢،شماره پياپي ١

سال ١،شماره ٢، تابستان ١٣٩٢، شماره پياپي ٢

دوره٢.شماره ١.بهار و تابستان ١٣٩٥.شماره پياپي ٣

دوره ٢.شماره٢.پاييز و زمستان ١٣٩٥.شماره پياپي ٤

دوره ٣.شماره١.بهار و تابستان ١٣٩٦.شماره پياپي ٥