دوفصلنامه مطالعات جمعیتی

دوفصلنامه مطالعات جمعیتی با درجه علمی- پژوهشی (نامه شماره 79864/18/3 مورخ 20/4/1395 کمیسیون نشریات علمی کشور) توسط موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منتشر می‏شود.

محورهای مورد نظر اين دوفصلنامه موضوعات مرتبط با جمعیت از جمله ازدواج، خانواده و فرزندآوری؛ مهاجرت داخلی و شهرنشینی؛ مهاجرت بین‌المللی و پناهندگی؛ جمعیت، سلامت و طول عمر؛ سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی؛ روش‌ها و مدل‌سازی جمعیت؛ اقتصاد جمعیت؛ سرمایه انسانی و بازار کار؛ جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.
stand.cdr

                                                               عنوان مقالات دوفصلنامه مطالعات جمعیتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395