کارگاه مطالعات کیفی

  • كارگاه آموزشي مطالعات کیفی در تحقیقات علوم اجتماعي و بهداشت

مدرس: دکتر فریده خلج‌آبادی فراهانی، عضو هیأت علمی مؤسسه

 

موضوع / محور بحث کارگاه: مطالعات کیفی و مبانی نظری و فلسفی آن؛ انواع مطالعات کیفی؛ نحوه طراحی سئوالات پژوهش کیفی؛ روش‌های جمع‌آوری داده‌های کیفی؛ روش تحلیل داده‌‌های کیفی با دو رویکرد قیاسی و استقرایی؛ سنجش روایی و پایایی داده‌های کیفی؛ گزارش یافته‌های کیفی

 

Quality (1) Quality (2) Quality (3)