کارگاه مکس کیودا 10

  • كارگاه آموزشي تحليل داده‌هاي كيفي با استفاده از نرم‌افزار مكس‌كيودا 10 (MAXQDA10)

مدرس: دکتر فریده خلج‌آبادی فراهانی، عضو هیأت علمی مؤسسه

 

موضوع / محور بحث کارگاه: تحليل داده‌هاي كيفي (به روش محتوايي موضوعي و تئوري زمينه‌اي)؛ معرفي ویژگی‌ها و منوهای نرم‌افزار مکس‌کیودا 10؛ نحوه استفاده از فايل‌هاي مصاحبه‌ها و مشاهدات براي تحليل در نرم‌افزار؛ اتصال بين فايل‌هاي مصاحبه و ساير مدارك؛ نحوه توليد كدها و طبقات؛ كدگذاري به دو روش قياسي و استقرايي؛ سازماندهي يا سيستم كدگذاري؛ ابزارهاي نمايشي در تفسير و تحليل داده‌ها؛ نمايش ماتريس كدها؛ رابطه بين كدها؛ نحوه گزارش‌گيري.

pic